Polityka prywatności i plików «cookies»

(ostatnia zmiana 3 lutego 2021 r.)

Jeżeli korzystasz z naszego serwisu i usług i pozostawiasz swoje dane osobowe niniejsza informacja wyjaśni w jaki sposób chronimy Twoje dane osobowe. Dbamy o to aby Twoje dane były bezpieczne i przetwarzane jedynie w niezbędnym zakresie.

GROMADZENIE I PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

Korzystając z naszej strony internetowej lub naszych usług Twoje dane osobowe są zbierane i dalej przetwarzane w celach związanych z realizacją poszczególnych funkcjonalności serwisu oraz w celu świadczenia oferowanych przez nas usług.

Wskazanie podmiotu odpowiedzialnego za przetwarzanie danych osobowych.

Właścicielem strony internetowej totalcash.pl i Administratorem pozostawianych na niej danych osobowych jest com’s sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku ul. Tarasowa 11/1, 15-188 Białystok, NIP: 9662146925, REGON: 388050320, («ALPHACOM’S»).

  W zależności od celu, w jakim Twoje dane są przetwarzane, ALPHACOM’S ma właściwe podstawy prawne przetwarzania Twoich danych, na przykład:
 • gdy jesteś proszony o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych w oznaczonym celu — art. 6 ust. 1 lit. a RODO,
 • gdy mamy do zrealizowania tzw. prawnie uzasadnione interesy, np. przyjęcie Twojego zapytania i udzielenie na nie odpowiedzi — art. 6 ust. 1 lit. f RODO,
 • gdy przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na nas, np. w razie konieczności udostępnienia danych osobowych organom państwowym — art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

Dane osobowe mogą być przetwarzane również na podstawie i w celu realizacji obowiązków określonych w ustawie z dnia 01.03.2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 971 ze zm.) — na podstawie art. 96 ww. ustawy.

ALPHACOM’S nie zbiera w sposób celowy «wrażliwych» danych osobowych, chyba że taki obowiązek wynika z obowiązujących przepisów prawa. Wrażliwe informacje obejmują dane osobowe dotyczące pochodzenia rasowego lub etnicznego, poglądów politycznych, przynależności do związku zawodowego, przekonań religijnych/wyznania lub światopoglądu, stanu zdrowia, seksualności, orientacji seksualnej lub karalności użytkownika, jak też dane genetyczne lub biometryczne.

UDOSTĘPNIANIE I POWIERZENIE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

ALPHACOM’S nie ujawnia danych osobowych podmiotom niepowiązanym, za wyjątkiem sytuacji, w których jest to konieczne w związku z prowadzeniem naszej działalności lub w celu realizacji zgłoszeń użytkowników serwisu, lub też w sytuacjach wymaganych lub dozwolonych przez przepisy prawa.

ALPHACOM’S może w określonych przypadkach ujawnić informacje na temat użytkowników pracownikom lub współpracownikom ALPHACOM’S, bądź też w — formie powierzenia ich przetwarzania — może je ujawnić firmom zewnętrznym lub dostawcom usług działającym w naszym imieniu, aby zrealizować zgłoszenia użytkowników.

Podczas standardowej wizyty na stronie internetowej ALPHACOM’S podawanie danych osobowych nie jest konieczne, jednakże ALPHACOM’S może wymagać przesłania określonych danych, jeśli użytkownik chce uzyskać dodatkowe informacje na temat naszych usług lub wydarzeń. Użytkownik może zostać także zapytany przez ALPHACOM’S, czy wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w określony sposób, na co dany użytkownik może wyrazić zgodę lub odmówić. Użytkownik otrzymujący określone informacje lub usługi, takie jak newsletter, może w każdej chwili zrezygnować z jego subskrypcji, przesyłając do nas stosowną informację.

PAŃSTWA UPRAWNIENIA ZWIĄZANE Z OCHRONĄ DANYCH OSOBOWYCH

  Jeśli użytkownik dostarcza nam swoje dane osobowe, w większości przypadków ma do nich odpowiedni dostęp, dzięki czemu może je modyfikować lub poprawiać wszelkie ewentualne błędy w nich zawarte. Użytkownik może również przesłać na adres info@totalcash.pl prośbę o uaktualnienie lub usunięcie określonych danych, w związku z czym ALPHACOM’S podejmie wszelkie stosowne działania mające na celu spełnienie tej prośby, pod warunkiem, iż jest to zgodne z odpowiednimi przepisami prawa. Użytkownik powinien pamiętać, o prawach, jakie mu przysługują w związku z przetwarzaniem jego danych osobowych, o których mowa w RODO, tj.:
 • prawo żądania dostępu do własnych danych osobowych (w tym uzyskania potwierdzenia, czy są one przetwarzane oraz uzyskania informacji np. o celach, źródłach, kategoriach przetwarzanych danych czy okresie ich przechowywania), co obejmuje także prawo do otrzymania bezpłatnie kopii własnych danych (za wszelkie kolejne kopie, o które zwróci się osoba, której dane dotyczą, możemy pobrać opłatę w rozsądnej wysokości wynikającej z kosztów administracyjnych),
 • prawo do sprostowania danych osobowych (gdy są one nieprawidłowe), co obejmuje także wniesienie uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, jednak w tym celu możemy prosić od Ciebie przedstawienie dodatkowego oświadczenia,
 • prawo do usunięcia danych osobowych (tzw. «prawo do bycia zapomnianym»), kiedy np. nie są one niezbędne do realizacji celów, w jakich zostały zebrane, została cofnięta zgoda na ich przetwarzanie lub nie ma innych podstaw prawnych do ich przetwarzania,
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych, gdy np. kwestionujesz prawidłowość danych osobowych — na okres pozwalający nam sprawdzić prawidłowość tych danych,
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
 • prawo do przenoszenia danych, w tym otrzymania od nas w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego własnych danych osobowych, które nam dostarczyłeś,
 • prawo do cofnięcia wyrażanej zgody na przetwarzanie danych (przy czym cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie wyrażonej zgody przed jej cofnięciem),
 • prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznasz, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.

BEZPIECZEŃSTWO DANYCH

  ALPHACOM’S stosuje odpowiednią politykę i procedury w zakresie zabezpieczenia danych osobowych przed nieuprawnioną utratą, niewłaściwym zastosowaniem, zmianą lub zniszczeniem. Jednakże nawet mimo naszych najlepszych starań, całkowite zabezpieczenie danych przed wszelkimi zagrożeniami nie jest możliwe. Dokładamy wszelkich starań, aby dostęp do danych osobowych użytkowników był ograniczony do osób, które muszą znać te informacje. Osoby, które mają dostęp do danych są zobowiązane do zachowania ich poufności. Dodatkowo, jedną z zasad polityki ALPHACOM’S w tym zakresie jest przechowywanie informacji osobowych tylko przez taki okres, w którym:
 • są one niezbędne do realizacji usługi zamówionej przez użytkownika,
 • są one niezbędne do realizacji uprawnienia lub obowiązku wynikającego z powszechnie obowiązujących przepisów prawa lub polityk, regulacji bądź innych wymagań u nas obowiązujących, lub
 • do momentu, gdy użytkownik zażąda usunięcia takich informacji
 • do momentu upływu terminu przedawnienia roszczeń ALPHACOM’S i użytkownika.

Okres przechowywania danych osobowych zależy od konkretnego charakteru i okoliczności (a zwłaszcza celu), w jakich dane osobowe użytkownika zostały zebrane.

ZMIANY W POLITYCE OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

ALPHACOM’S może wprowadzać zmiany w niniejszym dokumencie, które stanowią odzwierciedlenie aktualnej Polityki ochrony danych osobowych. W przypadku modyfikacji, zmienia się również data ostatniego uaktualnienia, widniejąca na pierwszej stronie dokumentu. Zachęcamy użytkowników do regularnego zapoznawania się z niniejszą Polityką, aby dowiedzieć się, w jaki sposób chronimy dane osobowe użytkowników.

ALPHACOM’S dokłada wszelkich starań, aby zapewnić ochronę danych osobowych użytkowników. Jeśli mają Państwo pytania lub komentarze dotyczące sposobu administrowania danymi osobowymi użytkowników, prosimy o kontakt pod adresem info@totalcash.pl.

CZYM SĄ PLIKI «COOKIES»?

Poprzez pliki «cookies» należy rozumieć dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, przechowywane w urządzeniach końcowych użytkowników przeznaczone do korzystania ze stron internetowych. Pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową dostosowaną do jego indywidualnych preferencji. «Cookies» zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

DO CZEGO UŻYWAMY PLIKÓW «COOKIES»?

  Pliki «cookies» używane są w celu:
 • możliwości logowania i utrzymywania sesji użytkownika na każdej stronie serwisu
 • dopasowania zawartości strony internetowej do indywidualnych preferencji użytkownika, przede wszystkim pliki te rozpoznają jego urządzenie, aby zgodnie z jego preferencjami wyświetlić stronę oraz optymalizacji korzystania ze strony internetowej
 • tworzenia anonimowych, zagregowanych statystyk, które pomagają zrozumieć w jaki sposób użytkownik korzysta ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości, z wyłączeniem możliwości personalnej identyfikacji użytkownika

JAKICH PLIKÓW «COOKIES» UŻYWAMY?

Stosowane są dwa rodzaje plików «cookies» — «sesyjne» oraz «stałe». Pierwsze z nich są plikami tymczasowymi, które pozostają na urządzeniu użytkownika, aż do wylogowania ze strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). «Stałe» pliki pozostają na urządzeniu użytkownika przez czas określony w parametrach plików «cookies» albo do momentu ich ręcznego usunięcia przez użytkownika.

Pliki «cookies» wykorzystywane przez partnerów operatora strony internetowej, w tym w szczególności użytkowników strony internetowej, podlegają ich własnej polityce prywatności.

CZY PLIKI «COOKIES» ZAWIERAJĄ DANE OSOBOWE?

Dane osobowe gromadzone przy użyciu plików «cookies» mogą być zbierane wyłącznie w celu wykonywania określonych funkcji na rzecz użytkownika. Takie dane są zaszyfrowane w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osobom nieuprawnionym.

USUWANIE PLIKÓW «COOKIES»

Standardowo oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych domyślnie dopuszcza umieszczanie plików «cookies» na urządzeniu końcowym. Ustawienia te mogą zostać zmienione w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików «cookies» w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym przesłaniu na urządzenie użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików «cookies» dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Ograniczenie stosowania plików «cookies», może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej.