REGULAMIN

(obowiązujący od 3 lutego 2021 r.)

  1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

  2. Niniejszy regulamin (dalej «Regulamin») określa zasady funkcjonowania oraz warunki uczestnictwa w programie cashback (dalej «Program») organizowanym przez Alphacom’s sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku ul. Tarasowa 11/1, 15-188 Białystok, NIP: 9662146925, REGON: 388050320 (dalej Organizator).
  3. Organizator przy zakupach dokonanych za pośrednictwem serwisu totalcash.pl (dalej «Serwis») w sklepach internetowych Partnerów Organizatora wskazanych w Serwisie (dalej «Partnerzy») przyznaje zwrot części kwoty wydanej na zakupy u Partnerów (dalej «Cashback) Użytkownikom Programu (dalej «Użytkownicy»).
  4. Użytkownik rejestrując się w Programie akceptuje wszystkie postanowienia Regulaminu oraz składa oświadczenie dotyczące znajomości treści Regulaminu.
  5. Regulamin jest udostępniony nieodpłatnie na stronie internetowej www.totalcash.pl w formie umożliwiającej jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Użytkownik.
  1. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

  2. Szczegółowe zasady dotyczące ochrony danych osobowych oraz wykorzystywania plików cookies przez Organizatora określone zostały w Polityce prywatności i plików «cookies» w  Alphacom’s sp. z o.o. (https://totalcash.pl/polityka-prywatnosci), która ma zastosowanie do realizacji programu przez Organizatora.
  1. WARUNKI UCZESTNICTWA

  2. Użytkownikiem w rozumieniu Regulaminu jest osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat i posiada pełną zdolność do czynności prawnych.
  3. Uczestnictwo w programie jest bezpłatne
  4. W celu uczestnictwa w Programie należy przesłać formularz dostępny na stronie Serwisu, podając swoje dane osobowe (imię, nazwisko, adres e-mail) wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych Użytkownika i potwierdzając zapoznanie się z Regulaminem i akceptację Regulaminu.
  5. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za błędy w dyspozycji Użytkownika powstałe wskutek przekazania przez Użytkownika błędnych danych.
  6. Jedna osoba może posiadać nie więcej niż jedno konto w Serwisie.
  7. W razie braku aktywności Użytkownika w Serwisie przez okres 1 roku Organizator ma prawo usunąć konto Użytkownika. W tym przypadku Cashback nie podlega zwrotowi.
  8. Użytkownik może w każdej chwili usunąć konto w Serwisie. Z chwilą usunięcia konta Cashback nie podlega zwrotowi.
  1. OTRZYMANIE CASHBACK

   1. W celu otrzymania Cashback Użytkownik:
   2. Przechodzi na stronę sklepu internetowego Partnera przez kliknięcie w link na stronie Serwisu lub aktywuje zwrot pieniędzy za pomocą rozszerzenia przeglądarki Serwisu
   3. Wyłącza Adblock w przeglądarce podczas zakupów
   4. Upewnia się, że pliki cookies są włączone w przeglądarce
   5. Dokonuje zakupu u Partnera.
  2. Użytkownik nie może używać kuponów rabatowych otrzymanych poza Serwisem. W przypadku użycia kuponów rabatowych otrzymanych poza Serwisem Organizator ma prawo odmówić zwrotu gotówki.
  3. Organizator zastrzega możliwość odmowy zwrotu gotówki w sytuacji, gdy Użytkownik płaci kartą podarunkową lub kartą stałego klienta.
  4. Jeżeli nie dojdzie do nabycia towarów lub usług, w związku z którymi Użytkownikowi został przyznany Cashback (np. Użytkownik anuluje lub dokona zwrotu swojego zamówienia, w przypadku odstąpienia od umowy, na podstawie której dokonano zakupu), a także w przypadku nadużyć Użytkownika lub błędnego zaksięgowania danej czynności, Cashback nie zostanie przyznany lub zostanie anulowany.
  5. Umowa uczestnictwa w Programie zostaje zawarta w momencie dokonania przez Użytkownika pierwszego zakupu u Partnera zgodnie z postanowieniami ust. 1 powyżej. Umowa zostaje zawarta pod warunkiem zawieszającym, o ile nie nastąpią okoliczności o których mowa w ust. 2-4 powyżej.
  6. Wysokość Cashbacku zależy od Partnera. Informacje o tym, jaki procent zwrotu można uzyskać podany jest na karcie sklepu internetowego Partnera.
  7. Niektórzy Partnerzy naliczają zwrot gotówki w zależności od kwoty netto. Informacja o tym, od jakiej kwoty (netto / brutto) Partner nalicza Cashback, jest podana w informacji o sklepie Partnera.
  8. Rejestracja transakcji zakupu na koncie osobistym Użytkownika następuje w ciągu 48 godzin od momentu dokonania zakupu przez Użytkownika u Partnera
  9. Uzyskanie prawa do Cashbacku przez Użytkownika powoduje obowiązek wydania go przez Organizatora w terminie od 30 do 150 dni od dnia dokonania zakupu u Partnera. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminów wypłat w zależności od działania Partnera
  10. Zgromadzone i potwierdzone środki Użytkownik może wypłacić w dowolnym momencie, pod warunkiem, iż została zebrana minimalna kwota do wypłaty, wynosząca 50 PLN.
  11. Organizator dokonuje wypłaty środków w terminie do 14 dni od złożenia przez Użytkownika dyspozycji wypłaty Cashback, przy czym dyspozycja wypłaty może zostać złożona nie wcześniej niż po upływie terminu, o którym mowa w pkt 9 powyżej
  12. Organizator ma prawo do wykluczenia z udziału w Programie — po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego — Użytkownika, który narusza postanowienia Regulaminu lub prowadzi działania, co do których zachodzi uzasadnione przypuszczenie, że mogą one prowadzić do prób obejścia Regulaminu lub zabezpieczeń i zasad funkcjonowania Programu. Niezależnie od tego Użytkownik może zostać w takim wypadku pociągnięty do odpowiedzialności cywilnej lub karnej.
  1. ODSTĄPIENIE OD UMOWY

  2. Użytkownik będący konsumentem ma prawo odstąpić od umowy uczestnictwa w Programie w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy bez podania przyczyny.
  3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Użytkownik musi poinformować Organizatora (Alphacom’s sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku ul. Tarasowa 11/1, 15-188 Białystok, NIP: 9662146925, REGON: 388050320, e-mail: contact@alphacoms.biz) o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną).
  4. Jeżeli Użytkownik skorzysta z możliwości przesłania informacji drogą elektroniczną, Organizator wyśle niezwłocznie na adres poczty elektronicznej potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy.
  5. W przypadku zaistnienia okolicznosci, o których mowa w § 4 ust. 2-4 umowy Użytkownikowi będącemu konsumentem Cashback nie podlega zwrotowi.
  6. W przypadku odstąpienia przez Użytkownika od umowy uczestnictwa w Programie Cashback podlega zwrotowi na zasadach określonych w § 4 ust. 7-8 umowy.
  1. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

  2. Wszelkie reklamacje dotyczące Programu należy składać drogą elektroniczną na adresem e-mail: reklamacje@totalcash.pl.
  3. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, adres pocztowy, adres e-mail Użytkownika, opis przedmiotu reklamacji(data i godzina zamówienia, kwota zamówienia, numer zamówienia w sklepie, numer transakcji jeżeli została zarejestrowana przez serwis), w tym określenie żądania oraz jego uzasadnienie. Organizator rozpatruje reklamację w terminie 30 dni od dnia jej otrzymania.
  4. Reklamację należy zgłosić nie wcześniej niż 48 godzin od daty złożenia zamówienia, ale nie później niż 30 dni od daty złożenia zamówienia.
  1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

  2. Serwis zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Wszelkie zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie wskazanym przez Serwis, nie krótszym niż 14 dni od daty udostępnienia ich na stronie totalcash.pl.
  3. Jeżeli Użytkownik nie akceptuje nowej treści Regulaminu powinien zawiadomić o tym Organizatora w terminie 14 dni od daty poinformowania o zmianie Regulaminu. Zawiadomienie Organizatora o braku akceptacji nowej treści Regulaminu skutkuje rozwiązaniem umowy.
  4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a w szczególności przepisy Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1145 ze zm.) oraz przepisy ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (t.j. Dz. U. z 2020 poz. 287 ze zm.).
  5. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 3 lutego 2021 roku i obowiązuje przez czas nieoznaczony.