Regulamin Usługi Newsletter

(obowiązujący od 3 lutego 2021 r.)

 1. Regulamin Usługi Newsletter

  1. Na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 344) Alphacom’s sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku ul. Tarasowa 11/1, 15-188 Białystok, NIP: 9662146925, REGON: 388050320 („Operator Usługi”) określa w niniejszym regulaminie (dalej: „Regulamin”) zasady świadczenia usługi dostarczania treści drogą poczty elektronicznej („usługa Newsletter”) przez Operatora Usługi, aktywację i dezaktywację usługi Newsletter oraz tryb postępowania reklamacyjnego wobec osób korzystających z usług („Użytkownicy”).
  2. Operator Usługi świadczy usługi Newsletter drogą elektroniczną zgodnie z Regulaminem za pośrednictwem strony internetowej totalcash.pl („Strona internetowa”).
  3. Regulamin jest udostępniony nieodpłatnie na Stronie internetowej w formie umożliwiającej jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Użytkownik.
  4. Użytkownik akceptuje wszystkie postanowienia Regulaminu oraz składa oświadczenie dotyczące znajomości treści Regulaminu. Użytkownik akceptując Regulamin zawiera umowę świadczenia usługi Newsletter przez Operatora Usługi
  5. Korzystanie z usługi Newsletter nie może służyć Użytkownikowi do dostarczania i przekazywania treści o charakterze bezprawnym.
 2. Przedmiot Usługi Newsletter

  Operator Usługi świadczy za pośrednictwem poczty elektronicznej usługę polegającą na przesyłaniu informacji dotyczących oferty (w tym promocji) serwisu internetowego w formie listu elektronicznego (e-mail) na podany przez Użytkownika adres poczty elektronicznej (e-mail).

 3. Aktywacja i dezaktywacja Usługi Newsletter

  1. Newsletter zawiera treści informacyjne, promocyjne lub reklamowe Operatora Usługi. Elementy graficzne i treści Newslettera stanowią przedmiot autorskich praw majątkowych lub innych praw przysługujących Operatorowi Usługi lub osobom trzecim i podlegają ochronie prawnej.
  2. Zamówienie usługi Newsletter następuje poprzez dokonanie przez Użytkownika następujących czynności rejestracyjnych na Stronie internetowej:
   • podanie adresu poczty elektronicznej (adresu e-mail) Użytkownika w formularzu elektronicznym zamieszczonym na Stronie internetowej
   • wyrażenie zgody na otrzymywanie na podany w formularzu adres poczty elektronicznej (adres e-mail) informacji
   • zaakceptowanie postanowień niniejszego Regulaminu
   • aktywowanie przycisku „Aktualizuj Dane”,
  3. Udostępniony adres poczty elektronicznej Użytkownika przetwarzany będzie przez Operatora Usługi w celach otrzymywania przez Użytkownika Newslettera, natomiast po wyrażeniu odrębnych zgód - w celu otrzymywania informacji handlowych pochodzących od Operatora Usługi oraz w celach marketingowych
  4. Usługa Newsletter świadczona jest nieodpłatnie, przez czas nieoznaczony, do momentu rezygnacji przez Użytkownika z usługi Newsletter lub do momentu zakończenia świadczenia usługi Newsletter przez Operatora Usługi, co może nastąpić w dowolnym momencie.
  5. W celu dezaktywacji usługi Newsletter należy:
   • kliknąć link zawarty w treści (stopka) Newslettera lub
   • przesłać na adres e-mail: info@totalcash.pl oświadczenie o rezygnacji z otrzymywania Newslettera oraz aktywować link zawarty w wiadomości wysłanej automatycznie na podany przez Użytkownika adres poczty elektronicznej, w celu potwierdzenia rezygnacji z otrzymywania Newslettera.
  6. Operator Usługi potwierdza dezaktywację usługi Newsletter poprzez przesłanie wiadomości na adres poczty elektronicznej Użytkownika. Z chwilą dezaktywacji usługi Newsletter Operator Usługi zaprzestaje przesyłania na adres poczty elektronicznej Użytkownika Newslettera.
  7. Użytkownik może w każdym momencie dokonać ponownego zamówienia usługi Newsletter.
 4. Dane Osobowe

  1. Administratorem danych osobowych Użytkowników i jednocześnie podmiotem zbierającym dane osobowe w celu świadczenia usługi Newsletter jest Alphacom’s sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku ul. Tarasowa 11/1, 15-188 Białystok.
  2. W sprawach dotyczących ochrony danych osobowych można się skontaktować pod adresem e-mail: info@totalcash.pl.
  3. W związku ze świadczeniem usługi Newsletter Operator Usługi będzie przetwarzał dane osobowe Użytkowników będącymi osobami fizycznymi.
  4. Przetwarzanie danych osobowych będzie się odbywać w celu świadczenia usługi Newsletter na podstawie art. 6 ust. 1. lit. a (zgoda Użytkownika) Rozporządzenia Ogólnego o Ochronie Danych Osobowych (dalej RODO).
  5. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do świadczenia usługi Newsletter, do czasu złożenia oświadczenia o wycofaniu zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Użytkownika.
  6. Operator Usługi nie ponosi odpowiedzialności za odpowiednie zabezpieczenie danych osobowych w systemie informatycznym Użytkownika oraz w systemie informatycznym Operatora Usługi w części zarządzanej przez Użytkownika.
  7. Operator Usługi gwarantuje, że przekazane dane osobowe nie będą udostępniane osobom trzecim, chyba że:
   • Obowiązek udostępnienia danych osobowych wynika z obowiązujących przepisów prawa lub gdy przekazanie danych służy celom ochrony praw firmy lub rozstrzyganiu sporów
   • Użytkownik wyraził zgodę na przekazanie danych osobowych osobom trzecim
  8. Użytkownik posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przeniesienia, wniesienia sprzeciwu.
  9. Wyrażona przez Użytkownika zgoda może zostać wycofana w każdej chwili. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych, którego dokonano na podstawie wyrażonej przez Użytkownika zgody przed jej wycofaniem. Oświadczenie o wycofaniu zgody na przetwarzanie danych osobowych należy kierować na adres e-mail: info@totalcash.pl.
  10. Użytkownik ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących Użytkownika narusza przepisy RODO.
  11. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do wykonania usługi Newsletter.
  12. Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych przez Operatora Usługi znajduje się w Polityka prywatności i plików „cookies”.
 5. Postępowanie Reklamacyjne

  1. Reklamacje w sprawach dotyczących usługi Newsletter należy składać drogą elektroniczną na adres e-mail: info@totalcash.pl
  2. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, adres pocztowy, adres e-mail Użytkownika, opis przedmiotu reklamacji, w tym określenie żądania oraz jego uzasadnienie oraz podpis osoby składającej reklamację.
  3. Operator Usługi rozpatruje reklamację w terminie 30 dni od dnia jej otrzymania.
 6. Postanowienia Końcowe

  1. Operator Usługi zastrzega możliwość zmiany Regulaminu.
  2. Zmiany dotyczące nowych funkcji usługi Newsletter lub zmiany wprowadzone z przyczyn prawnych będą obowiązywać od daty ich ogłoszenia. Pozostałe zmiany w Regulaminie wejdą w życie nie wcześniej niż w ciągu czternastu dni od ich ogłoszenia.
  3. Jeśli Użytkownik nie wyraża zgody na zmodyfikowane usługi Newsletter powinien zaprzestać korzystania z tej usługi Newsletter, zgodnie z postanowieniami powyżej.
  4. Prawem właściwym dla zawieranej pomiędzy Operatorem Usługi a Użytkownikiem na warunkach określonych w Regulaminie umowy o świadczenie usługi Newsletter jest prawo polskie.
  5. Wszelkie spory związane z zawarciem lub wykonaniem umowy na świadczenie usługi Newsletter będą rozstrzygane przez właściwe sądy powszechne w Polsce.
  6. Regulamin dostępny jest na stronie internetowej totalcash.pl
  7. Regulamin obowiązuje od dnia 3 lutego 2021 r.